Kerkfabriek

De Kerkfabriek van de Parochie H. Drievuldigheid

Sinds maart 2005 werd er een nieuwe kerkraad verkozen en aangesteld, volgens het nieuwe decreet. Dit werd eigelijk hoog tijd, daar de kerkfabriek nog steeds werkte volgens een decreet dat onze vriend Napoleon nog heeft opgesteld.

Wat is de opdracht van de kerkfabriek ?

De kerkfabriek is belast met de zorg van de materiŽle voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken.
Deze taak omvat het onderhoud en de bewaring van de kerk van de parochie en het beheer van de goederen en de gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.

Wat zijn de statuten van een kerkfabriek ?

De kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid.

Hoe is de kerkfabriek samengesteld ?

In het nieuwe decreet zijn er 5 leden voor de kerkraad voorzien die de kerkfabriek besturen. Uit deze 5 leden wordt er een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen.
De kerkraad worden om de drie jaar gedeeltelijk herkozen, maar ervaring leert ons dat er niet veel nieuwe kandidaten gevonden worden, de meeste kerken zijn wat blij dat de meeste leden blijven zetelen.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk ?

De kerkfabriek stelt jaarlijks een begroting op die door het Bisdom en door de stad worden goedgekeurd. Aan de hand van die begroting kan de kerkfabriek de gebouwen van de kerk onderhouden, de nodige aankopen doen om de vieringen op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden.

Op het einde van het werkjaar stelt de kerkfabriek een rekening op die wordt vergeleken met de begroting, ook deze rekening wordt door Bisdom en stad gecontroleerd en goedgekeurd. De kerkfabriek vergaderd ongeveer 5 keer per jaar, in de pastorij, om het budget op te volgen en indien het nodig wordt geacht, een begrotingswijziging in te dienen.

Van alle vergaderingen wordt een verslag opgesteld dat door ieder lid van de kerkfabriek ondertekend en door de secretaris wordt bewaard. Voor de meeste lijkt dit misschien een saaie bedoening, maar dat hoeft het hoegenaamd niet te zijn. Voor de gezelligheid op de vergaderingen moet zelf gezorgd worden.
 

Nevengebruik van het kerkgebouw:

Wanneer u overweegt om met uw vereniging of werking een activiteit in onze parochiekerk laten doorgaan, neemt u contact met iemand van de kerkfabriek. dat kan via kerkfabriek@drievuldigheid.be. Het spreekt voor zich, dat het soort activiteit dat u in de kerk wenst te laten doorgaan, in lijn moet zijn met de bedoeling van een religieus gebouw. Achter deze link vindt u het huishoudelijk reglement dat in die gevallen van toepassing is.

Achtergrondinfo:

Lees hier het artikel dat over de gewijzigde wetgeving voor kerkbesturen toen het in de pers verscheen.